مریم سادات میرشفایی photo

مریم سادات میرشفایی

تعداد نتیجه: 1دیدگاه گور خری در روانشناسی
یعنی آدمها را مجموعه ای از ویژگیهای بد و خوب بدانیم ، هیچکس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست.