حسین انصاریان photo

حسین انصاریان

تعداد نتیجه: 6236سوره الناس آیه 1
بگو: پناه مي برم به پروردگار مردمسوره الفلق آیه 1
بگو: به پروردگار سپيده دم پناه مي برم،
سوره المسد آیه 1
نابود باد قدرت ابولهب، و نابود باد خودش؛سوره النصر آیه 1
هنگامي که ياري خدا و [آن] پيروزي فرا رسد،
سوره الکوثر آیه 1
بي ترديد ما به تو خير فراوان [که برکت در نسل است و از فاطمه ريشه مي گيرد] عطا کرديم.سوره الماعون آیه 1
آيا کسي که همواره روز جزا را انکار مي کند، ديدي؟سوره قريش آیه 1
[خدا فيل سواران را هلاک کرد] تا قريش را [با يکديگر و با مردم و با حرم امن] الفت دهد؛سوره الفيل آیه 1
آيا ندانسته اي که پروردگارت با فيل سواران چه کرد؟سوره الهمزة آیه 1
واي بر هر عيب جوي بدگوي!سوره العصر آیه 1
سوگند به عصر [ظهور پيامبر اسلام]سوره التکاثر آیه 1
مباهات و افتخار بر يکديگر [به ثروت و کثرت نفرات] شما را [از پرداختن به تکاليف ديني و ياد آخرت] بازداشت؛
سوره العاديات آیه 1
سوگند به اسبان دونده اي که همهمه کنان [به سوي جنگ] مي تازندسوره الزلزلة آیه 1
هنگامي که زمين را با [شديدترين] لرزشش بلرزانند،سوره البينة آیه 1
کافران از اهل کتاب و مشرکان [از آيين خود] جدا نمي شدند تا آن دليل روشن براي آنان بيايد.سوره القدر آیه 1
ما قرآن را در شب قدر نازل کرديم.سوره العلق آیه 1
بخوان به نام پروردگارت که [همه آفريده ها را] آفريده؛سوره التين آیه 1
سوگند به انجير و زيتونسوره الشرح آیه 1
آيا سينه ات را [به نوري از سوي خود] گشاده نکرديم؟سوره الضحي آیه 1
سوگند به ابتداي روز [وقتي که خورشيد پرتو افشاني مي کند]سوره الليل آیه 1
سوگند به شب هنگامي که فرو پوشدسوره الشمس آیه 1
سوگند به خورشيد و گسترش روشني اشسوره البلد آیه 1
قسم مي خورم به اين شهر،
سوره الغاشية آیه 1
آيا خبر حادثه هولناکي که [همه انسان ها را از هر سو] فرا مي گيرد، به تو رسيده است؟سوره الأعلي آیه 1
نام پروردگار برتر و بلند مرتبه ات را [از هرچه رنگ شرک خفي و جلي دارد] منزّه و پاک بدار.سوره الطارق آیه 1
سوگند به آسمان و به چيزي که در شب پديدار مي شود؛سوره البروج آیه 1
سوگند به آسمان که داراي برج هاست