سعدی photo

سعدی

تعداد نتیجه: 7نیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کندنیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کنددوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چراییهر كه در حال توانایی نیكویی نكند، در حال ناتوانی سختی ببیند.چون در امضای كاری دو دل باشی، آن طرف اختیار كن كه بی آزارتر باشد.در وجود مردم به دنبال عیب نگرد كه رسوایشان كنی و خودت را بی اعتماد.مردمان را عیب نهانی آشكار مكن كه ایشان را رسوا كنی و خود را بی اعتماد.