گابریل گارسیا ماركز photo

گابریل گارسیا ماركز

تعداد نتیجه: 3سخت است ...
همزيستی دائم با کسانی که ...
دغدغه‌هايت را نمی‌فهمند، امّا ...
.
.
عزيزانِ تواَند...!برخی از چیزها كه خیلی به درد نمی خورند، زمانی استفاده ی زیادی دارند.من همیشه باور داشته ام كه در طبیعت، زیباتر از زن وجود ندارد.