آنتونی رابینز photo

آنتونی رابینز

تعداد نتیجه: 93اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آیدآنچه در زندگی بیشتر مردم، مایه ی اندوه است، این است كه بیشتر، می دانند در زندگی خود خواهان چه چیزهایی هستند، ولی به درستی نمی دانند كه چه كسی می خواهند باشند.بدبختی، گونه ای نقطه نظر است. كسی كه كارش فروش آسپیرین است از سر درد شما احساس خشنودی می كند.بدون سختیها، نمیتوان رشد كرد.برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت: گام نخست اینكه برای مسائل جزیی، خود را ناراحت نكنید، گام دوم اینكه بدانید همه ی مسائل جزیی هستند.بزرگترین درد و رنج جهان، "زندگی بدون چَم، مفهوم و هدف" است.بزرگترین درد و رنجهای زندگی، درد و رنجهایی است كه از درون خودمان و به سبب زیر پا گذاشتن استانداردها و قوانینمان احساس میكنیم.چنانچه در زندگی، قوانین ناسازگار بسیاری دارید، درد و رنج زیادی را به جان خواهید خرید و ناامید و سرخورده خواهید شد.چه بسا كسانی كه از رویارویی با هر مسأله و امر سختی می گریزند و توجه ندارند كه دشواری ها، انسان را آبدیده می كند و ویژگی های مثبت او را آشكار می سازد.در دل هر سختی و دشواری، دانش، سود و فرصتهای باارزشی برای رشد و آموختن وجود دارد.درد و رنج، همان چیزی است كه شما را وادار میسازد تلاش كنید و به پیش بروید و به كامیابیهایی برسید كه هرگز گمانش را هم نمیبردید.زمانی كه بُریدهاید و ناتوان هستید و شكست خوردهاید، یا احساس میكنید دیگران، نیرومندتر، ماهرتر یا حتی خوش شانسترند، به درون خود دست یازید و درد و رنج را به میل، آرزومندی و انگیزه بدل كنید.زمانی كه همه چیز خوب است و در مورد همه چیز، آسوده دل هستید، گوشتان بدهكار نیست، ولی هنگامی كه در زندگی با دشواری روبهرو شدید یا درد و رنجی به سراغتان آمد، آنگاه گوش شنوا پیدا میكنید و پذیرشتان برای باورها و اندیشههای تازه بالاتر میرود.شگفتانگیز است كه چه اندازه از دشواریها و سختیهای زندگی میآموزید و رشد میكنید، بیآنكه خودتان بدانید.كسانی كه به مجردِ برخورد با سختی، كار را رها می كنند، هرگز به جایی نمی رسند.گاهی درد و رنج، چیزهایی به ما میآموزد كه شادی و شادمانی هرگز نمیتواند بیاموزد.گاهی، درد و رنج، بهترین دوست و آموزگار ماست.گاهی، كمی درد و رنج برای رشد و آموختن هرچه بیشتر لازم است.مردم، هنگامی بیشتر رشد میكنند كه در زندگی، درد و رنج بیشتری را تاب آورده باشند.هر بار كه در زندگی خود برآشفته شده و از كسی رنجیدهاید، رنجش و برآشفتگی شما به سبب رفتار یا كارهای آن شخص نبوده، بلكه سبب برآشفتگی و درد و رنجتان، تفاوت قوانین شما با آن فرد بوده است.همواره به یاد داشته باشید ممكن است آنچه را دشواری یا سختی میدانید، به راستی، یك هدیه یا بخشش ارزشمند و گرانبها باشد. این، تنها گذشت و مرور زمان است كه این حقیقت را روشن خواهد كرد.من و شما نیز می توانیم زندگانی خود را به شكل یكی از این افسانه ها در آوریم، به شرط اینكه شهامت داشته باشیم و بدانیم كه قادریم اختیار رخدادهایی را كه در زندگیمان روی می دهد، به دست گیریم.میبایست بدانید آنچه در كنترل، گزینش و ارادهی شماست، رویدادها و پدیدهها نیستند؛ تنها، مفهومی كه به رویدادها، امور و پدیدهها میدهید، در كنترل و به گزینش و ارادهی شماست.هرچه تجارب زندگی ما بیشتر و كیفیت آنها بالاتر باشد، میزان حق گزینش ما بیشتر می شود و بهتر می توانیم معنای [ چَم ] هر چیز را دریابیم و توان خود را برای انجام هر كار بسنجیم.هریك از ما در زندگی، حق گزینش داریم و میتوانیم اندیشهها و احساسات خود را برگزینیم. چنانچه آگاهانه به گزینش نپردازیم، بهای آن را خواهیم پرداخت.اطمینان و باور، چیزی نیست كه آن را در بیرون از خود بجوییم و به سوی آن، دست دراز كنیم.اطمینان، باور و قطعیت، مانند تیغ دولبهای است كه میتواند نتایج وارونه و ناسازگاری ایجاد كند.به هیچ دسته كلیدی اعتماد نكنید بلكه كلید سازی را فرا بگیرید.به یاد داشته باشید، باور، اطمینان و قطعیت، یك مهارت و توانایی است كه هرچه بیشتر آن را تمرین كنید، هر بار میتوانید با سادگی بیشتری به آن دست یابید.ترس، شك و تردید و نبود اطمینان و باور، هرگز نتایج چندان گهرباری ندارند و نخواهند داشت.
Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/b9d390131b45e35e4e673276997105fb.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506