کنفوسيوس photo

کنفوسيوس

تعداد نتیجه: 1زمانيکه دانش يک مرد براي #موفقيت کافي است. ولي تقواي او #کافي نيست. هر چه را که او #ممکن است بدست آورد دوباره از #دست خواهد داد