بودا photo

بودا

تعداد نتیجه: 18بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد. کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است به خانه‌ی او نروید. بودا به کدخدا گفت: یکی از دستانت را به من بده، کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت: حالا کف بزن کدخدا..آنكس كه مایهی رنج دیگران گردد تا از برای خویش خوشی خواهد، در بند دشمنی گرفتار است و از دشمنی رهایی نیابد.آنكه خوشی خود را در رنج دیگران ببیند، هرگز روی خوشی را نمی بیند.تا كار بد بَر ندهد، نادان اندیشد بَر او چون انگبین است، ولی چون بَر دهد، نادان غم خورَد.مگذار هیچكس به آنچه خوش یا آنچه ناخوش است، دل بندد. ندیدن خوشی درد است و دیدن ناخوشی نیز درد است.نیكان در همه حال با دوراندیشی گام بردارند؛ نیكان از برای برآوردن خواهش شهوانی، سخن نگویند؛ خردمندان در غم و شادی هرگز به هیجان نیایند و افسرده نگردند.اگر كسی دیگران را بیاموزد تا چون او گردند، چون اختیار خود را دست گیرد، اختیار دیگران را دست تواند گرفت، چه اختیار خود را دست گرفتن، دشوار است.گر كسی را ایمان پابرجا نباشد و داد راستین نداند و ذهنش آشفته باشد، هرگز دانش وی كمال نپذیرد.نپذیرید، باور نكنید، از هیچكس، حتی از من، مگر آنكه با خرد بیگزند خودتان در هماهنگی و سازگاری باشد.هیچ چیز را باور نكنید؛ مهم نیست آن را كجا میخوانید یا چه كسی آن را گفته است؛ حتی اگر من، آن را گفته باشم، مگر این كه با منطق و احساس شما هماهنگی داشته باشد.آن كه صد سال بدكار و ناخویشتندار زيَد، زندگی یكروزهی مرد فرزانه و اندیشمند بهتر از آن صد سال است.بدرفتاری، آفتِ زن است. فرومایگی، آفت نیكوكاران است. در این جهان و آن جهان، همهی روشهای بد، آفت است، ولی آفتی هست كه بدترین آفتهاست و آن، نادانی است.بوی گل یا چوب صندل یا گلهای تگره و مَلّیكا ( كه از این دو گل، گرد خوشبوی سازند) خلاف وزش باد نرود، ولی بوی خوش نیكان، خلاف باد نیز رود؛ كه نیك مرد همه جا را فرا گرفته است.تا آرزوی مردان نسبت به زنان، حتی اندك ترین آنها، از میان نرود، اندیشهی مرد در بند است، چنان كه گوساله كه شیر مادرش خورد، به او وابسته است.بگذار خردمند پند دهد و آموزش دهد و آنچه را ناشایست است، از آن بازدارد. فرزانه، محبوب [ =پسند ] نیكان باشد و منفور [ =ناپسند ] بدان.آزادی در بی آرزویی است.لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد.®ÙˆÙ†Ø³Ø±Ø¯ÙŠ يك ابر ‚درت هست.
Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/d224edb9b2fb6f25418f714964b6daa3.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506