علي شريعتي photo

علي شريعتي

تعداد نتیجه: 1قرآن:
#قرآن کتابی است که با نام خدا آغاز می شود و با نام مردم پایان می پذیرد.
#کتابی آسمانی است اما ــ بر خلاف آنچه #مؤمنین امروزی می پندارند و بی ایمانان امروز قیاس می کنند ــ بیشتر توجهش به #طبیعت است و #زندگی و آگاهی و عزت و قدرت و پیشرفت و کمال و #جهاد!
کتابی است که نام بیش از ۷۰ سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از ۳۰ سوره اش از پدیده های مادی و تنها ۲ سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز!
کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست ...
کتابی است که نخستین پیامش خواندن است و افتخار خدایش به تعلیم انسان با قلم… آن هم در جامعه ای و قبایلی که کتاب و قلم و تعلیم و تربیت مطرح نیست.
این کتاب از آن روزی که به حیله دشمن و به جهل دوست لایش را بستند،
لایه..
ادامه را بخوانید