گالیله photo

گالیله

تعداد نتیجه: 5از هر لحظه برای خوشهالی در زندگی خود استفاده کن چون گذشته بر نگشته و فردا هم شاید نیاید.كار كنید تا همه غصه ها و پریشانیهای خود را فراموش كنید.آموزگاران در را باز می کنند، اما این تویی که باید وارد شوی.انسان هر چى دركى بيشترى دارد رنج بيشترى ميبرد...!هر کس که مرتکب اشتباهی نشد اکتشافی هم نکرده است