مارتین لوتر‌کینگ photo

مارتین لوتر‌کینگ

تعداد نتیجه: 4گرفتن آزادى از مردمى كه نمى‌خواهند برده باشند ، سخت است
اما آزادى دادن به مردمى كه مى‌خواهند برده بمانند سخت تر استآرزو دارم روزی این #حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی #انسان‌ها برابرندآرزو دارم روزی این #حقیقت به #واقعیت مبدل شود که همه‌ی #انسان‌ها #برابرندآرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.