خیام photo

خیام

تعداد نتیجه: 2گویند مرا که دوزخی باشد مست
قولیست خلاف دل در آن نتوان بست
گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند
فردا بینی بهشت همچون کف دستخیام، نه باده‌یی نه جامی داری
نه روزنه‌یی به صبح و شامی داری
امروز که روزِ جهلِ ملایان‌ست
با ما ز شبِ‌رفته، پیامی داری؟