ضرب المثل ایرانی photo

ضرب المثل ایرانی

تعداد نتیجه: 9کلاغ وقتی قهر میکنه، هزارتا گردو(جوز) به نفع باغبونهنه خود خورم نه كس دهم گنده كنم مگس دهم.
به معنی: اجازه نخواهم داد که تو صاحبش شوی اگر من نشوم حتی اگر هیچ کدام به آن نرسیم.از سگ خان بترس از خود خان نترس.ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سال هاست که با گله آشناستترّحم بر پلنگ تیز دندان
ستم کاری بُوَد بر گوسفندانمن آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزان بخرمخودی خور و بیگانه پرست:
منظور از این است که از خود را دوست نداریم و بیگانه را بیشتر دوست دوست میداریم.قفل ' دلها ' بامهربانی ومحبت بازمیشودجوجه را آخر پاییز میشمارند.