محمد (پیامبر اسلام) photo

محمد (پیامبر اسلام)

تعداد نتیجه: 606این كه در سختی باشم و بعد از آن منتظر آسایش باشم برای من محبوبتر است از این كه در آسایشی باشم كه بعد از آن سختی است.با نیكوكاران همنشینی كن زیرا اگر كار خوبی انجام دادی، تو را ستایش میكنند و اگر گناهی مرتكب شدی، به تو به سختی سخن نمیگویند.بدان كه پیروزی با صبر كردن و گشایش (در كارها) با رنج و گرفتاری به دست میآید و بعد از (هر سختی آرامش وجود دارد.)بدبختترین افراد كسانی هستند كه فقر دنیا و عذاب آخرت بر آنها جمع شده است. (یعنی در دنیا و آخرت بدبخت باشند.)بر هر یك از برگ و دانه درخت اسفند ملكی موكل است كه با آنها هست تا آنكه بپوسد و ریشهاش و شاخش غم و سحر را برطرف میكند و در دانهاش شفای هفتاد و دو درد هست.برادران (دینی) زیادی داشته باشید زیرا خداوند شما شرم میكند از این كه بندهی خود را در روز قیامت، میان برادرانش، عذاب كند.برای هر دردی، دارویی هست، پس زمانی كه داروها به درد برسند (به هر دردی همان داروی خودش پیدا شود و استفاده گردد) با اجازه و خواست خداوند بزرگ (آن بیماری) از بین میرود.به تفریح رفته و بازی كنید زیرا من دوست ندارم كه در دین شما سختی (خشك مقدسی) دیده شود.بهترین اعمال نزد حق تعالی سه چیز است: سیر كردن مسلمان گرسنه، یا قرض مسلمان را ادا كردن، یا غمی را از دل او برداشتن.بهترین اعمال نزد خدا آن است كه كسی گرسنهای را سیر كند یا از طرف شخصی قرضش را پرداخت كند و یا از آن، غمی را برطرف سازد.بهشت با سختیها و جهنّم با خواهشهای نفسانی، همراه است.بیماران خود را با صدقه درمان كنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی كه به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور میكند.پروردگارا! از فتنه زنان (كه میتوانند با بد بودن جامعهای را خراب كرده و با خوب بودن، مؤثرترین افراد باشند) و از عذاب قبر به تو پناه میبرم.پروردگارا! در دنیا و آخرت به ما نیكی عطا كن و ما را از عذاب جهنّم محافظت نما.پروردگارا! مرا بر سختیها و رنجهای مرگ، یاری بده.پیروزی با صبر و گشایش (رهایی) با رنج همراه است و به دنبال هر سختی، یك آسانی وجود دارد.تدبیر (مدیريّت در امور زندگی داشتن) نصف مخارج زندگی است و دوستی (ارتباط) با مردم، نصف عقل و غم، نصف پیری و كمی زن و فرزند، نصف آسایش است.جز با سختی و فشار، بردباری به دست نمیآید و با تجربه، حكمت و دانش حاصل نمیشود.جماعت (با هم بودن) رحمت و جدایی (دور از جماعت و تنها بودن) عذاب است (انسانِ تنها بیشتر در تندباد حوادث قرار می گیرد.)جهاد بر چهار نوع است: فرمان به كار خوب و نهی از كار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.جهنّم در شهوات (خواهشهای نفسانی و در نهایت آرامش و لذّت حرام دنیایی) و بهشت در سختیها، پنهان شده است.چه در سختی و چه در آسایش از خداوند بترس. (و گناه مكن)چهار چیز است كه كم آن (هم) زیاد است: فقر، درد، دشمن و آتش.چهار چیز است كه هر كه یكی از آنها را به جا آورد داخل بهشت شود: كسی كه تشنهای را سیراب گرداند، یا گرسنهای را سیر كند، یا عریانی را بپوشاند، یا بندهای را كه در مشقت باشد آزاد كند.چهار خصلت، جزء بدبختی است: خشكی اشك چشم و سختی دل و آرزوی دراز و دوست داشتن به این كه همیشه در دنیا بماند (یعنی از مرگ بیزار باشد.)حقیقتاً بر مؤمنین لازم است كه نسبت به (بیماری) و دردهای یكدیگر متأثّر شوند همان طوری كه بدن از درد سر، بیقرار میشود (و آرام و قرار ندارد و یك نقطهی كوچكی درد میكند اما تمام بدن، بیخوابی میكشد.)حقیقتاً پاداش كسی كه غذا (نعمت الهی) را خورده و شكر به جا میآورد، مانند (پاداش) كسی است كه روزهدار و صبور است. (بر سختیهای روزه صبر میكند.)حقیقتاً فرزند، (موجب) بخل، ترس، نادانی و غم است. (پس اولیاء وظیفه دارند این صفات را از او دور سازند.)حقیقتاً مؤمن، شیطان را ضعیف و لاغر میكند همان طوری كه یكی از شما شتر خود را به خاطر (سختی) سفر لاغر میكند.حكایت مؤمنان در دوستی و مهربانی در میان یكدیگر مانند (اعضای یك) بدن است كه اگر بعضی از آن اعضا شكایت كنند، اعضای دیگر نیز بیداری كشیده و تب میكنند. (اگر به یك مؤمن گرفتاری برسد، مؤمنان دیگر هم سختی میبینند.)
Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/83f57b8e63a1a3b559b35eb9cda80875.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506