مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند بلکه اینست که خودش نمیتواند حرف کسی را باور کند.


جورج برنارد شاو

896

اگر شما یک #سیب داشته باشید و من هم یک سیب و سیب ها را با هم #عوض کنیم، همچنان هر دویمان یک سیب داریم.
اما اگر شما یک #ایده داشته باشید و من هم یک ایده و اگر ایده هایمان را عوض کنیم، آنگاه هر کدام از ما #دو ایده دارد.


جورج برنارد شاو

896

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند #خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند، #اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد. بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و #توقع دارند من خودم را با آنها #جور کنم.


جورج برنارد شاو

896

E