از هر لحظه برای خوشهالی در زندگی خود استفاده کن چون گذشته بر نگشته و فردا هم شاید نیاید.


گالیله

896

كار كنید تا همه غصه ها و پریشانیهای خود را فراموش كنید.


گالیله

896

آموزگاران در را باز می کنند، اما این تویی که باید وارد شوی.


گالیله

896

انسان هر چى دركى بيشترى دارد رنج بيشترى ميبرد...!


گالیله

896

<br>هر کس که مرتکب اشتباهی نشد اکتشافی هم نکرده است
<br><br>


گالیله

896

E