بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی ، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که واقعاً احمقی...


گابریل گارسیا مارکز

896

سخت است ...
<br>همزيستی دائم با کسانی که ...
<br>دغدغه‌هايت را نمی‌فهمند، امّا ...
<br>.
<br>.
<br>عزيزانِ تواَند...!


گابریل گارسیا مارکز

896

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.


گابریل گارسیا مارکز

896

چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد.


گابریل گارسیا مارکز

896

به خاطر چیزهایی که در زندگیَت تمام شده اند گریه نکن بلکه خوشحال باش که د زندگیَت اتفاق افتاده اند !


گابریل گارسیا مارکز

896

طولانی ترین سفرها نیز یک روز با گامی کوچک آغاز میشوند !


گابریل گارسیا مارکز

896

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود !


گابریل گارسیا مارکز

896

قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است !


گابریل گارسیا مارکز

896

E