کسی که به #پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس #قائل نیست


ژاپنی

896

E