قانون مثل تار عنکبوت میماند، فقط میتواند مگس های کوچک را شکار کند!


هيتلر

896

E