‏ شما دیوانه اید؟!
نه ما فقط تعدادما کم است اگر بیشتر بودیم شما دیوانه بودید...:-):-) 😉😉


همایون کامگار

896

مشکل از جایی شروع شد که تصور کردی خیلی مهم شدی...!!!


همایون کامگار

896

گاهی وقتها هم بایدسکوت کرد،مثل یک فیلم صامت
<br>ساکت،سرشارازناگفته هاوتهی ازحرفهای اضافه
<br>وفهماندن گفته هایکه باگفتن فهمیده نمیشوند
<br>سکوت بهترين بيانست...


همایون کامگار

896

چيزيكه را كه بادروغ بدست بياوری...!!!
<br>يک روزى درحقيقت ازدستش ميدهی...!!!!


همایون کامگار

896

از گذشته بیاموزید اما به آن نیاویزید.


همایون کامگار

896

شما نگران من نباشید زندگی را با زجر اموختم از ترحم بدم میاید شما به فکر خودتان باشید.


همایون کامگار

896

مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را.
<br>اینست که میگویند مرد عقل است و زن قلب.


همایون کامگار

896

فرهنگ لغات با اضافه کردن واژه# مصلحت# در زبان
<br>بزرگترین خدمت را به سیاستمداران و دروغ هایشان کرد.


همایون کامگار

896

به بعضیها باید گوش زد کرد :
<br>برای رعایت از صحت دهان و دندان،از فرو بردن هر گونه اعتقادات شخصی خود،در حلق دیگران جدأ خود داری فرمائید.


همایون کامگار

896

E