در آغاز حكومت موقت پروژه corps engineering، قرادادي هاي خريداري، لوژستيكي و امثالهم را امريكايي به نحوي براي فرمانده هاي جهادي گذاشتند و اين فرمانده هاي جهادي در چند سال محدود صاحب ميليون ها دالر شدند و حتي نفرات دست چند شان ميليونر شدند و همه فكر مي كردند كه به قول معروف ´در جان امريكايي ها زدند´ اما كشور به بزرگي امريكا اين حساب را كرده بود. چون كشوري كه استراتيژي بزرگ دارد و خود را آقاي جهان فكر مي كند نمي تواند پول خود را بي برنامه و پلان توزيع كند. نهادي بنام ´سيگار´ را به افغانستان فرستاد و بعد از اين كه جويبارهاي پول به افغانستان قطع شد وارد عمل شدند و قرادادهاي ١٤ سال گذشته را بازرسي مي كنند و در اين قرادادهاي درصدي مفاد خالص تا ٤٠٠٪‏ هم است و حال اين نهاد در صدد بازپسگيري اين پول استند و در بدل اين پول از همه معامله داران خود چيزي را به گروگان گرفته اند. از يكي موترهاي يخچالي از ديگر موترهاي تيز رفتار و از ديگر پول هايش را بلاك كرده اند و ديگري ممنوع الخروج شده همين طوري همه را به نحوي زنداني ساخته اند. پروندهء اسماعيل خان هم جز اين پروژه است و در آنزمان كه ايشان فرمانرواي حوزه غرب و وزير آب و برق بودند هر چه قرار داد بود براي خود و خويشاوندان خود گرفته بودند. حال كه مي خواهند هر فرمانده و زورمند را تهديد كنند پرونده هاي شان را رسانه يي مي كنند و بعضي ها را در آرامش تمام حذف مي كنند گفته مي شود كه حشمت خليل كرزي، احمدولي كرزي و... را بخاطر معاملات بزرگ شان حذف كردند.


نديم پارسينا

896

E