ﻣﺮﺩﯼ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﻭ ﺭﺍهی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ !

ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ، ﺍﺯ ﺍﺳﺐ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺭﻓﺖ؟ ‏»

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺩﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﻔﺖ :
ﺁﻗﺎ، ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟

ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺑﺎﺯﻱ ﻧﺰﺩ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺁﻣﺪ، ﺿﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺯﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺍﺣﻤﻖ،ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﺪﺍﻣﺴﺖ؟؟؟

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﮐﺮﺩ . ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ؟

ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﻮﻭﺍﻝ ﮐﺮﺩ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻣﺮﺩ ﺩﻭﻡ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﻣﺮﺩ ﺳﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺯ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯼ؟
ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟

ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﻓﺮﻕ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ … ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺩﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﺮﺩ…

ﻭﻟﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺍ ﮐﺘﮏ ﺯﺩ .

ﻃﺮﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﻭﺳﺖ ...
ﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ..
ﻭ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﺷﺘﯽ ..

ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﻼق و ادب اوست...


ناشناس

896

در عالم #واقعي فقط يك #عشق وجود دارد، عشق #والدين به #فرزندانشان.
عشق واقعي يعني دوست داشتن بدون دليل، نيكي بدون توقع،همايت بي وقفه، خواستن نفع معشوق حتي با خطر شكست رابطه عاشق و معشوق تمام شود و خواستن در حد مرگ يا فدا كردن خود براي زندگي معشوق.
والدين همه اينها را دارند.ناشناس

896

وقتي واقعا مهم نباشد كه ديگران در مورد ما چي فكر ميكنند.
انوقت رسيده ايم به قله آزادي.


ناشناس

896

قله هاي ازادي؟
وقتيست كه براي ما واقعا افكار ديگران در مورد ما مهم نباشد.


ناشناس

896


مهم نيست کجا #متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه #رفتاري داشته ام


ناشناس

896

از خدا پرسيدم:
خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟
خدا جواب داد :
گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير،
با اعتماد زمان حالت را بگذران
و
بدون ترس براي آينده آماده شو .
ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز .
شک هايت را باور نکن وهيچگاه به باورهايت شک نکن .
زندگي شگفت انگيز است
فقط
اگربدانيد که چطور زندگي کنيد
·مهم اين نيست که قشنگ باشی ،
قشنگ اين است که مهم باشی!
حتي برای يک نفر
·مهم نيست شير باشی يا آهو
مهم اين است با تمام توان شروع به دويدن کنی
كوچك باش و عاشق...
كه
عشق می داند آئين بزرگ كردنت را
· بگذارعشق خاصيت تو باشد
نه
رابطه خاص تو باکسی
· موفقيت پيش رفتن است
نه
به نقطه ي پايان رسيدن
· فرقى نمي كند گودال آب كوچكي باشي يا درياي بيكران...
زلال كه باشي، آسمان در توست


ناشناس

896

یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند


ناشناس

896

بشر توانست از کاغذی بی ارزش پول بسازد
و امروز پول از بشر چه چیزهای که نمیسازد...


ناشناس

896

#آفت دانش ، تکبراست..


ناشناس

896

دستت را برای یک دقیقه روی #بخاری بگذار این یک دقیقه برای تو مثل یک #ساعت می گذرد
با یک دختر #خشگل یک ساعت هم نشین باش این یک ساعت برای تو به سرعت یک #دقیقه می گذرد
و این همان #قانون نسبیت است


ناشناس

896


#استعدادهایتان را برای بهترین #تواناییتان استفاده کنید.
استعدادی که بیهوده #تلف شده باشد ارزشی ندارد،درعوض استعدادی که استفاده شده باشد #پاداشهای #غیرمنتظره بهمراه دارد.


ناشناس

896

به #بودن ها دیر #عادت کن و به نبودن ها زود….!آدم ها،#نبودن را بهتر بلدند


ناشناس

896

امروز را #دریاب و به فردا هر چه #کمتر توانی، تکیه کن..


ناشناس

896

انســـــــــانهاى #بــــــزرگ ،دو #دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که #درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که #میخندد و #آشکـــــــــــــــار است.


ناشناس

896

دوام #ازدواج… یک قسمت آن از روی #محبت است، و نُه قسمتش از روی #چشم پوشی از خطاست.


ناشناس

896


روزی کسی را پیدا خواهید کرد که #گذشته شما
برایش #اهمیت نداشته باشد
چون میخواهد #آینده شما باشد . .


ناشناس

896

به بعضی #رابطه‌ها باید #زمان داد ، ادامه بعضی رابطه‌ها را نباید #امان داد . . .


ناشناس

896

#رابطه ها در دو حالت #قشنگ میشن:
اول : پیدا کردن #شباهت ها
دوم : #احترام گذاشتن به #تفاوت ها


ناشناس

896

قـدر #لحـظـه ها را بـدان
زمـانی می رسد که تـو دیگـر #قادر نیستی #بگـویـی
#جبــران می کـنم .


ناشناس

896

کسی را دوست بذارید که #قلبتان میخواهد نه #چشمتان
نگران حرف دیگران نباشید
این #عشق شماست ، نه آنها . .


ناشناس

896

E