این پرسش همیشه برایم وجود دارد که چگونه انسان‌ها می‌توانند، با تحقیرِ دیگران احساسِ بزرگی کنند.


مهاتما گاندی

896

اگر ما نتوانیم همانند مردان و زنان آزاد زندگی كنیم، باید از مردن خوشحال باشیم.


مهاتما گاندی

896

اگر ما نتوانیم همانند مردان و زنان آزاد زندگی كنیم، باید از مردن خوشحال باشیم.


مهاتما گاندی

896

تمامی گناهان به طور پنهانی صورت می گیرد. آن زمان كه درك كنیم خداوندِ حق گواه بر افكار ما است، شاید رها و آزاد شویم.


مهاتما گاندی

896

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.


مهاتما گاندی

896

E