كسی كه گناهی انجام دهد و بداند كه خدایی دارد كه اگر بخواهد، آن گناه را بخشیده و اگر (هم) بخواهد، می تواند او را عذاب كند، (در این صورت) بر خداوند لازم است كه او را ببخشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه مشتاق به (رسیدن به) بهشت است به سوی كارهای نیك، میشتابد و كسی كه از آتش (جهنّم) میترسد، از شهوات میگذرد و كسی كه منتظر مرگ است، از لذّتهای (حرام) دست میكشد و كسی كه در دنیا زاهد است، مصیبتها بر او آسان میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه میخواهد دعایش مستجاب شود و غم او از بین برود، تنگدستی را از سختی رهایی بخشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه نسبت به دنیا بیاعتنا باشد، (زرق و برق دنیا او را به طرف انحراف نكشاند) خداوند بدون شاگردی به او علم میآموزد (سختیهای مسائل علمی را برای او روشن میكند) و او را (نسبت به موضوعات مختلف) آگاهی میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

مرگ (انسان) غریب، شهادت محسوب میشود. (زیرا با سختی همراه بوده و دیگران، بسیار مـتأثّر میشوند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

مرگ برای هر مرد و زن مسلمان، كفّاره است. (فشار و سختی مرگ، كفّارهی گناهان مؤمن است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

من، (از عذاب الهی به شما) بیم می دهم و می ترسانم و مرگ، یغماگر است (وقتی آمد همه چیز انسان را می گیرد و چیزی از انسان را باقی نمی گذارد) و ساعت قیامت، وعده ای است (كه خداوند داده است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

موقع مصیبت (به مصیبت دیده) پاداش بزرگی میدهند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

موی زیبا و صورت زیبا و زبان زیبا (خوب حرف زدن، همگی) مال هستند و ثروت، ثروت است از (هر راه حلالی كه به دست بیاید زیرا مو، صورت و زبان زیبا در جاهایی به درد انسان میخورد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

مهمانی تا سه روز است و از آن بیشتر، صدقه محسوب میشود و بر مهمان لازم است كه بعد از سه روز، مكان خود را تغییر دهد. (زیرا میزبان به سختی افتاده و از زندگی خودش میافتد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

مؤمن (كسی است كه) هزینه و مخارج او كم است.(نه این كه پر هزینه باشد به طوری كه توقّع او زیاد و در سختی قرار بگیرد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

مؤمن نسبت به اهل ایمان مانند سر نسبت به بدن است و مؤمن از درد اهل ایمان دردمند میشود همان طوری كه بدن از درد سر، دردمند میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

مؤمنین در مهربانی و دوستی و ارتباط با یكدیگر، مانند یك جسم (و پیكر هستند) زمانی كه یك عضو به درد آید، سایر اعضا نیز به بیخوابی و تب دچار میشوند. (یكی از صفات آشكار مؤمن، دلسوزی اوست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

مؤمنین را در مهربانی و دوستی و ارتباط با یكدیگر ببینید كه مانند یك بدن هستند و زمانی كه یك عضو از آن به درد آید، تمام اعضای بدن به بیخوابی و تب دچار میشوند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

نظر كنید كه با كه سخن میگویید و مصاحبت میكنید كه هر كه هست در وقت مرگ مصاحبانش را به او مینمایند اگر حالشان نیك است از مصاحبت ایشان شاد میشود و اگر حالشان بد است غمگین میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

وای به حال ثروتمندان، نسبت به فقراء. (كه اگر از حال آنها، غافل شوند، به عذاب دردناكی دچار خواهند شد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

وای به حال كسی كه خوبی را برای زن و فرزندان خود گذاشته و با بدی به طرف پروردگار خود قدم بردارد. (یعنی ثروت و دارایی كه جمع كرده بود را بدون این كه خمس و زكات آنها را داده باشد و به فقرا انفاق كند را رها ساخته و زن و فرزندش از آن استفاده كنند و خودش در سختی پس از مرگ به سر برد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هديّه دادن (یا هديّه گرفتن) به هنگام نیاز، خوب (پسندیده) است (زمانی كه شخصی نیاز مالی داشته باشد با گرفتن یك هديّهی ارزشمند، بسیار خوشحال شده و از غم و اندوه نجات پیدا میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر چیزی كه (شخص) مؤمن از آن بدش میآید، مصیبت است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر شخصی با برادر ایمانی خود، زیاد میشود. (یعنی در مواقع سختی خود را تنها نمیبیند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E