زمانی كه بندهای در عمل خود، كوتاهی كند، خداوند او را به غم و غصّه مبتلا میسازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

زمانی كه در منطقهای، زنا و ربا رایج شد، عذاب الهی را برای خود حلال كردهاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

زمانی كه سختی و مصیبتی به مؤمن برسد، (آن سختی و مصیبت) او را از گناهانش پاك می سازد همان طوری كه كورهی آهنگری، پلیدی و نجاست آهن را پاك می كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

زیاد غمگین مباش (زیرا) آنچه مقدّر است میشود و آن چه روزی تو است، میرسد. (این همان اعتقاد به قضا و قدر الهی است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

زیاد یاد مرگ كنید زیرا یاد مرگ، (دردها و سختیهای) غیر از آن را تسلیت میدهد. (و تسكین دردهای دیگر است زیرا انسانی كه مرگ در پیش دارد، تمام سختیها برای او آسان میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

سختترین عذاب به مردم در روز قیامت مربوط به پیشوای ظالم است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

سختترین عذاب در روز قیامت، مربوط به عالِمی است كه از علم خود، سودی نمیبرد. (یعنی به آن عمل نمیكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

سفر، بخشی از عذاب است. (زیرا با امكانات آن روز و زمین ناهموارش، مردم به سختی مسافرت میكردند، اگرچه الان نیز با بعضی از وسائل، مسافرت كردن، مشكل است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه چیز است كه حافظه را زیاد میكند و دردهای بدن را میبرد: كُندر خوائیدن و مسواك كردن و قرآن خواندن.


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه چیز است كه در هر كسی باشد، از بخل دور میشود: كسی كه زكات خود را میپردازد و به مهمان احترام میكند و در سختی بخشش مینماید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه چیز جزء گنجینههای نیكی (و خوبی) است: پنهان نگه داشتن درد، گرفتاری و مصیبت ها و كسی كه اینها را آشكار كند (و به همه بگوید) نمی تواند صبور باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه چیز در این دنیا، از سعادت فرد مسلمان است: همسایه خوب (كه در سختیها به درد تو بخورد) و خانهی بزرگ و سواری خوش رفتار (و حرف گوش كن.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

شدیدترین عذاب در روز قیامت (متعلّق) به كسی است كه مردم گمان میكردند، خیری در او هست ولی (دیده میشود) كه هیچ خیری ندارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

شفای هر درد در قرآن است. پس بیماران خود را به تصدّق مداوا كنید و طلب شفا كنید به قرآن كه هر كه را قرآن شفا ندهد هیچ چیز سبب شفای او نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

عذابی، از عذاب ستم، سریعتر نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

علاقه و شوق نسبت به دنیا، غم و اندوه را زیاد میكند و پرخوری، قلب را سخت میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

غذای سخاوتمند و بخشنده دارو و غذای بخیل، درد است. (زیرا بخشنده با گشادهرویی پذیرایی میكند و غذا برای انسان دلچسب میشود ولی بخیل، غذا را با منّت و نارضایتی به انسان میدهد و از این طریق، غذا برای انسان دردآور میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

غم، نصف پیری است (پیری زودرس میآورد، انسان را خسته، خمیده و موها را سفید میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

غیبت یعنی برادر (مسلمان) خود را به چیزی (كه اگر بشنود) آن را نمیپسندد، یاد كنی. (پشت سرش چیزی بگویی كه اگر روبروی او میگفتی، ناراحت میشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

فرزند، میوهی دل است (یعنی بسیار عزیز است) و مایهی ترس و بخل و غم است (كه پدر و مادر باید این صفات را از او دور كنند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E