جهنّم در شهوات (خواهشهای نفسانی و در نهایت آرامش و لذّت حرام دنیایی) و بهشت در سختیها، پنهان شده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

چه در سختی و چه در آسایش از خداوند بترس. (و گناه مكن)


محمد (پیامبر اسلام)

896

چهار چیز است كه كم آن (هم) زیاد است: فقر، درد، دشمن و آتش.


محمد (پیامبر اسلام)

896

چهار چیز است كه هر كه یكی از آنها را به جا آورد داخل بهشت شود: كسی كه تشنهای را سیراب گرداند، یا گرسنهای را سیر كند، یا عریانی را بپوشاند، یا بندهای را كه در مشقت باشد آزاد كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

چهار خصلت، جزء بدبختی است: خشكی اشك چشم و سختی دل و آرزوی دراز و دوست داشتن به این كه همیشه در دنیا بماند (یعنی از مرگ بیزار باشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

حقیقتاً بر مؤمنین لازم است كه نسبت به (بیماری) و دردهای یكدیگر متأثّر شوند همان طوری كه بدن از درد سر، بیقرار میشود (و آرام و قرار ندارد و یك نقطهی كوچكی درد میكند اما تمام بدن، بیخوابی میكشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

حقیقتاً پاداش كسی كه غذا (نعمت الهی) را خورده و شكر به جا میآورد، مانند (پاداش) كسی است كه روزهدار و صبور است. (بر سختیهای روزه صبر میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

حقیقتاً فرزند، (موجب) بخل، ترس، نادانی و غم است. (پس اولیاء وظیفه دارند این صفات را از او دور سازند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

حقیقتاً مؤمن، شیطان را ضعیف و لاغر میكند همان طوری كه یكی از شما شتر خود را به خاطر (سختی) سفر لاغر میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

حكایت مؤمنان در دوستی و مهربانی در میان یكدیگر مانند (اعضای یك) بدن است كه اگر بعضی از آن اعضا شكایت كنند، اعضای دیگر نیز بیداری كشیده و تب میكنند. (اگر به یك مؤمن گرفتاری برسد، مؤمنان دیگر هم سختی میبینند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

خارج شدن مؤمن از دنیا را به چیزی شبیه نمیكنم مگر به خارج شدن نوزاد از شكم مادرش كه با آمدن به دنیا از آن غم و تاریكی رها میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خدا را خدا را (قسم میدهم) دربارهی كسی كه برای او جز خدا یاوری نیست. (او را حمایت كنید وگرنه به عذاب سخت خداوند، مبتلا خواهید شد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

خداوند، دردی نفرستاده مگر (این كه) با آن، شفاء (نیز) نازل كرده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خدایا! از ناتوانی، تنبلی، ترس، بخل، پیری (كه زمینگیر شود)، عذاب قبر، عذاب جهنّم و رسوایی در دنیا و آخرت به تو پناه میبرم.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خدایا! كارهای ما را ختم به خیر كن و از ذلّت دنیا و عذاب آخرت، نجاتمان ده.


محمد (پیامبر اسلام)

896

دختران (خود را) ناراحت مكنید زیرا آنها، باعث اُنس (با شما) هستند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

در زمان آسایش به سوی خدا، توجّه كن و او را بشناس تا او نیز تو را در سختی بشناسد (و در آن موقع كه كاری از كسی برنمیآید، به كمك تو برسد)


محمد (پیامبر اسلام)

896

در مالی كه آفتی به آن رسیده و در بدن (كه سختی و فشار) در آن نباشد، خیری نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

روزه، سپر (در مقابل عذاب الهی) است، تا زمانی كه با دروغ یا غیبت دریده نشود. (یعنی پراكنده و بیتأثیر نشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

روزه، سپری (در مقابل) عذاب الهی است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E