خدا را بخوانید و (دعا كنید) و به اجابت آن دعا، ایمان داشته باشید و بدانید كه حقیقتاً خداوند، دعایی را كه از قلب غافل (برمیخیزد)، مستجاب نمیكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خداوند تا زمانی كه بندهای، به یاری برادر ایمانی خود بشتابد، به یاری او میآید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خدایا! من از تو سلامتی در ایمان میخواهم، (آن) ایمانی كه همراهش، خوش اخلاقی باشد و توفیقی میخواهم كه مرا به رستگاری برساند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خیانت بزرگ (آن) است كه تو، به برادر (ایمانی) خود حرفی بزنی كه او گمان میكند، راست است ولی به او آن را دروغ گفتهای.


محمد (پیامبر اسلام)

896

دندانهای خود را خلال كنید زیرا این كار باعث تمیزی دندان میشود و پاكیزگی انسان را به ایمان دعوت میكند و ایمان همراه با صاحب خود، در بهشت است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

دو خصلت است كه چیزی از نیكی، بالاتر از آنها نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا.


محمد (پیامبر اسلام)

896

زمانی كه یكی از شما، از برادر (ایمانی) خود، حاجتی میخواهد، ابتداء او را ستایش نكند تا پشت او قطع نشود. (كنایه از این كه او شما را چاپلوس نخواند و در نتیجه اعتمادش از شما سلب نشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

زنان، دامهای شیطان (برای از ایمان خارج كردن مردان) هستند. (پس زنان باید بسیار احتیاط كنند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

زیاد غمگین مباش (زیرا) آنچه مقدّر است میشود و آن چه روزی تو است، میرسد. (این همان اعتقاد به قضا و قدر الهی است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه چیز از حقائق ایمان است: انفاق در حال تنگدستی و انصاف داشتن (در هر حالی ولو به ضرر باشد) و یاد دادن علم به كسی كه به دنبال علم است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

شرم (از خدا نسبت به گناهان) شعبهای از ایمان است (قوّت ایمان افراد را نشان میدهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

شرم و ایمان، (همیشه) در كنار یكدیگرند (و از هم جدا نمیشوند) پس زمانی كه یكی از آن دو از بین برود، دیگری هم از بین خواهد رفت.


محمد (پیامبر اسلام)

896

صبر، نصف ایمان و یقین تمام ایمان است. (اگر یقین نباشد، ایمان معنا ندارد زیرا بدون یقین، ایمان به دست نمیآید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است (تا حداقل نسبت به واجبات خودش مثل اعتقادات و احكام، علم داشته باشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

عجب دارم از كسی كه ایمان به جهنم دارد چرا میخندد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

غیرت، نشان دهندهی ایمان و بیغیرتی، نشانگر نفاق است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كاملترین مؤمن از نظر ایمانی كسی است كه خوش خلقتر باشد و بهترین شما كسانی هستند كه به زنانشان بهتر باشند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كاملترین مؤمن در ایمان، خوش خلقترین آنها است و بهترین شما (كسی است) كه به زنانشان بهتر باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه (خطاهای) برادر (ایمانی)خود را (از دیگران) بپوشاند، خداوند (نیز) در دنیا و آخرت؛ (گناه او را از دیگران) می پوشاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه از خدا طلب خیر كند، ناامید نمیشود و كسی كه مشورت كند، پشیمان نمیگردد و كسی كه حرام قرآن را حلال میشمارد به قرآن ایمان نیاورده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E