این كه در سختی باشم و بعد از آن منتظر آسایش باشم برای من محبوبتر است از این كه در آسایشی باشم كه بعد از آن سختی است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

با نیكوكاران همنشینی كن زیرا اگر كار خوبی انجام دادی، تو را ستایش میكنند و اگر گناهی مرتكب شدی، به تو به سختی سخن نمیگویند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بدان كه پیروزی با صبر كردن و گشایش (در كارها) با رنج و گرفتاری به دست میآید و بعد از (هر سختی آرامش وجود دارد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

بدبختترین افراد كسانی هستند كه فقر دنیا و عذاب آخرت بر آنها جمع شده است. (یعنی در دنیا و آخرت بدبخت باشند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

بر هر یك از برگ و دانه درخت اسفند ملكی موكل است كه با آنها هست تا آنكه بپوسد و ریشهاش و شاخش غم و سحر را برطرف میكند و در دانهاش شفای هفتاد و دو درد هست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

برادران (دینی) زیادی داشته باشید زیرا خداوند شما شرم میكند از این كه بندهی خود را در روز قیامت، میان برادرانش، عذاب كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

برای هر دردی، دارویی هست، پس زمانی كه داروها به درد برسند (به هر دردی همان داروی خودش پیدا شود و استفاده گردد) با اجازه و خواست خداوند بزرگ (آن بیماری) از بین میرود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

به تفریح رفته و بازی كنید زیرا من دوست ندارم كه در دین شما سختی (خشك مقدسی) دیده شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین اعمال نزد حق تعالی سه چیز است: سیر كردن مسلمان گرسنه، یا قرض مسلمان را ادا كردن، یا غمی را از دل او برداشتن.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین اعمال نزد خدا آن است كه كسی گرسنهای را سیر كند یا از طرف شخصی قرضش را پرداخت كند و یا از آن، غمی را برطرف سازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهشت با سختیها و جهنّم با خواهشهای نفسانی، همراه است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بیماران خود را با صدقه درمان كنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی كه به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

پروردگارا! از فتنه زنان (كه میتوانند با بد بودن جامعهای را خراب كرده و با خوب بودن، مؤثرترین افراد باشند) و از عذاب قبر به تو پناه میبرم.


محمد (پیامبر اسلام)

896

پروردگارا! در دنیا و آخرت به ما نیكی عطا كن و ما را از عذاب جهنّم محافظت نما.


محمد (پیامبر اسلام)

896

پروردگارا! مرا بر سختیها و رنجهای مرگ، یاری بده.


محمد (پیامبر اسلام)

896

پیروزی با صبر و گشایش (رهایی) با رنج همراه است و به دنبال هر سختی، یك آسانی وجود دارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

تدبیر (مدیريّت در امور زندگی داشتن) نصف مخارج زندگی است و دوستی (ارتباط) با مردم، نصف عقل و غم، نصف پیری و كمی زن و فرزند، نصف آسایش است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

جز با سختی و فشار، بردباری به دست نمیآید و با تجربه، حكمت و دانش حاصل نمیشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

جماعت (با هم بودن) رحمت و جدایی (دور از جماعت و تنها بودن) عذاب است (انسانِ تنها بیشتر در تندباد حوادث قرار می گیرد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

جهاد بر چهار نوع است: فرمان به كار خوب و نهی از كار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E