دشمن امید مارا هدف گرفته.
<br>وقتی امید نباشه دیگر چیزی معنی ندارد.
<br>معنی که در چیزی نباشد ارزشی ندارد.
<br>ارزشی که نباشد زندگی وجود ندارد.


محمد ناصر سبحان

896

شاید هیچ چیز درست نباشد.

ولی فقط یک اراده محکم و ایمان بخدا کافیست.

به امید آنروز که همه چیز خوب باشد.


محمد ناصر سبحان

896

دنیا فقط به اندازه دید ما بزرگ است،

دنیای بزرگتر مشکلات بیشتر.

دنیای کوچکتر مشکلات کمتر.

پس چرا باز هم دنبال بزرگی دنیايمان هستیم؟


محمد ناصر سبحان

896

امروزه همه اینقدر مصروف پی گیری اعمال دیگران هستیم که یاد خودمان رفته چی کسی هستیم.


محمد ناصر سبحان

896

تنها با نمیشه به حقیقت رسید.


محمد ناصر سبحان

896

میگن دوست واقعی کسی هست که در هر حالت پشتیبانت باشه!!!
باید بگم اگر این معیار باشه پدر و مادرم بهترین دوستان من هستند.
دوستتان دارم.
به مناسبت روز پدر


محمد ناصر سبحان

896

ما معمولا از کسانی متنفریم که هم عقیده ما نیستند.


محمد ناصر سبحان

896

از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید نه انسان....
<br>تولید مثل را هر جانوری بلد است.


محمد ناصر سبحان

896

خوشحالی به راحت زیستن نیست به سالم زیستن است.
<br>(وجدان سالم)


محمد ناصر سبحان

896

نه بخاطر رفتن به ‫‏بهشت‬ خوبی میکنم و نه هم از ترس ‫جهنم‬ است که بدی نمی کنم.
<br>فقط سعی میکنم اعتماد خدای را نشکنم که مرا انسان خلق کرد نه حیوان یا هم چیز دیگر.


محمد ناصر سبحان

896

هر چه بیشتر بدانیم غمگینتر خواهیم شد
<br>


محمد ناصر سبحان

896

یکی از بزرگترین اشتباهات ما انسانها اینست:
<br>میترسیم حرفی که میزنیم مورد تایید طرف مقابلمان نباشد.


محمد ناصر سبحان

896

تلویزون مخدر مدرن هست،
<br>ضایع کننده وقت و تخریب کننده مغز و اعصاب، خیال پرداز و کاملا دروغ و بیهوده.


محمد ناصر سبحان

896

نه بخاطر رفتن به ‫‏بهشت‬ خوبی میکنم و نه هم از ترس ‫جهنم‬ است که بدی نمی کنم.
<br>فقط سعی میکنم اعتماد خدای را نشکنم که مرا انسان خلق کرد نه حیوان یا هم چیز دیگر.


محمد ناصر سبحان

896

برد بار ترین مردم کسانی هستند که هنگام خشم کردن می بخشند.
<br>شکیباترین مردم کسانی هستندکه خشم خودرافرومی برن.
<br>ثروتمندترین مردم کسانی هستند که به آنچه خدانصیب شان نموده راضی باشند.
<br>دوست ترین مردم به پیشگاه خداوند(ج)کسانی هستند که بیادخداباشند


محمد ناصر سبحان

896

E