گرفتن آزادى از مردمى كه نمى‌خواهند برده باشند ، سخت است
اما آزادى دادن به مردمى كه مى‌خواهند برده بمانند سخت تر است


مارتین لوتر‌کینگ

896

آرزو دارم روزی این #حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی #انسان‌ها برابرند


مارتین لوتر‌کینگ

896

آرزو دارم روزی این #حقیقت به #واقعیت مبدل شود که همه‌ی #انسان‌ها #برابرند


مارتین لوتر‌کینگ

896

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. 


مارتین لوتر‌کینگ

896

E