صد بار گناه کردی و دیدی ثمرش را - نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی


لطیف احمدی

896

زلال که باشی آسمان اش در توست ..


لطیف احمدی

896

از خود تهی و از یار پر باش ..


لطیف احمدی

896

E