خرابی كار یك مملكت از دو چیز است : نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر كارهای مملكت.


فرانسوا ولتر

896

خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است.


فرانسوا ولتر

896

سعادت جز رؤیا چیز دیگری نیست، فقط به نظر حقیقت دارد؛ چه وقتی انسان می خواهد میزان زندگی را حساب كند نباید اندازه ی لذتها را بسنجد بلكه باید رنجهایی را كه از آنها رهایی یافته است نیز در نظر بگیرد.


فرانسوا ولتر

896

هر زمان احساس می كنم كه درد و رنج و بیماری می خواهد مرا رنجه كند و آزار دهد، به كار پناه می برم. كار، بهترین درمان دردهای من است.


فرانسوا ولتر

896

اختیار افكار ما نیز در دست خودمان نیست، زیرا كمابیش همیشه بی اختیار فكر می كنیم.


فرانسوا ولتر

896

كسانی كه می توانند حرفهای پوچ و بی معنی را در باور تو بگنجانند، می توانند تو را مجبور به انجام كارهای وحشیانه كنند.


فرانسوا ولتر

896

من دشمن تو و باورهای تو هستم، اما آماده ام در راه آزادی باورهایت، جان خود را فدا كنم.


فرانسوا ولتر

896

حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو كن.


فرانسوا ولتر

896

خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد كه صاحبخانه می شوند.


فرانسوا ولتر

896

كسانی كه از حیث استعداد و طبیعت، مافوق دیگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزدیكترند، زیرا هیچ دلیلی ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق یكدیگر قرار دهد.


فرانسوا ولتر

896

در جامعه ای كه كارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیكارند.


فرانسوا ولتر

896

كسانی كه از حیث استعداد و طبیعت، مافوق دیگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزدیكترند، زیرا هیچ دلیلی ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق یكدیگر قرار دهد.


فرانسوا ولتر

896

ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست؛ هم تلخی و شوری دارد و هم تندی و ترشی و شیرینی و بیمزگی.


فرانسوا ولتر

896

هر كس باید باغ خود را پرورش دهد.


فرانسوا ولتر

896

انسان در همان لحظه كه تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.


فرانسوا ولتر

896

برای آنكه بتوان خوب نوشت باید در یك كشور آزاد زندگی كرد.


فرانسوا ولتر

896

عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است كه طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم كرده است.


فرانسوا ولتر

896

E