دنیایی عجیبی است تا میایی که به یکی بگی دوستت دارم ناگفته از دستش میدهی


فرامرز

896

E