قلب تان تازمان پاک است که در زبان تان سخن حق جاری باشد.


عمر فاروق

896

E