اگر امید و آرزو نبود چگونه می توانیستیم رنجها و مصیبتهای این زنده گانی را تحمل کنیم 


علی

896

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. 


علی

896

دشمن ستمكاران و يار مظلومان باشيد
<br>


علی

896

بهترين ‫فرمانروا‬ كسي است كه
<br>‫‏ظلم‬ را از بين ببرد و ‫عدل‬ را زنده كند.
<br>


علی

896

هیچ بلایی نازل نشده است مگر به علت گناه ، و هیچ بلایی رفع نشده است مگر به سبب توبه


علی

896

E