کلاغ وقتی قهر میکنه، هزارتا گردو(جوز) به نفع باغبونه


ضرب المثل ایرانی

896

نه خود خورم نه كس دهم گنده كنم مگس دهم.<br><br>به معنی: اجازه نخواهم داد که تو صاحبش شوی اگر من نشوم حتی اگر هیچ کدام به آن نرسیم.


ضرب المثل ایرانی

896

از سگ خان بترس از خود خان نترس.


ضرب المثل ایرانی

896

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
<br>این گرگ سال هاست که با گله آشناست


ضرب المثل ایرانی

896

ترّحم بر پلنگ تیز دندان
<br>ستم کاری بُوَد بر گوسفندان


ضرب المثل ایرانی

896

من آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزان بخرم


ضرب المثل ایرانی

896

خودی خور و بیگانه پرست:<br>منظور از این است که از خود را دوست نداریم و بیگانه را بیشتر دوست دوست میداریم.


ضرب المثل ایرانی

896

قفل &#39; دلها &#39; بامهربانی ومحبت بازمیشود


ضرب المثل ایرانی

896

جوجه را آخر پاییز میشمارند. <br>


ضرب المثل ایرانی

896

E