من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس هیچ انتظاری ندارم
انتظارات صدمه زننده هستند
خوشحال باش و فقط برای خودت زندگی کن.


شکسپیر

896

کسی که زندگیش در #تنبلی و بیکاره گی می گذرد بلاخره احساس #خسته گی و ملامت خواهد کرد، اما نه از کار بل که از #عیش وعشرت


شکسپیر

896

E