با آن همه دل داده، دلَ‌ش بسته‌ی ما شد
ای من به فدایِ دلِ دیوانه پسندش !


سیمین‌ بهبهانی

896

E