مردم اشتباهات خویش را روی هم میریزد و از آن غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است
<br><br>


سیاوش آقاجانی

896

<br>هر تربیتی در درجۀ اول باید اخلاقی و در درجۀ دوم عقلی باشد. هر تربیت کامل عقلی بدون تربیت اخلاقی یا و پیش از این یکی غیر ممکن است و هر تربیت ناقص یک بدبختی است.
<br><br>


سیاوش آقاجانی

896

هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید


سیاوش آقاجانی

896

چشم چرانی یعنی این که انسان به حق خودش قائل نباشد در دیدن، یعنی از حق خود پافراتر نهادن و به حقوق دیگران تجاوز کردن.
<br>چشم چرانی یعنی که انسان می خواهد خودش را مالک همه کس بداند یعنی زیاده خواهی و خودخواهی.
<br>چشم چرانی یعنی که انسان دوست داشته باشد، جاهای بیشتری از نامحرمان را ببیند و یا اگر نبیند تصور کند.
<br>چشم چرانی یعنی چشم بر غیرت دیگران بستن و غیرت و ناموس دیگران را نادیده انگاشتن.
<br>چشم چرانی یعنی گرم کردن بازار فساد در جامعه، یعنی دودی در چشم همه، حتی خانواده فرد چشم چران.
<br>چشم چرانی یعنی شراکت در بی حجابی دیگران و تشویق و جایزه برای بی عفتان.
<br>چشم چرانی یعنی مقابله با امام زمان، چرا که او حجاب و عفاف را برپاخواهد کرد.
<br>چشم چران در گناه بی حجاب شریک است همانطور که بی حجاب در گناه چشم چران.
<br>چشم چرانی یعنی که نظر، هرز و دل، ول باشد.
<br>چشم چران یعنی غیر قابل اعتماد بودن، یعنی امین نبودن.
<br>چشم چران، محرم هیچ کس نیست، چون چشمش حرمتی برای محرم دیگران قائل نیست.
<br>چشم چران یعنی چراندن چشم در علفزار هرز گناه، بعنی رسیدن به مرحله ی حیوانیت.
<br>چشم چران تا هست بی حجابی هست و بی حجابی تا هست چشم چران راضی است و چشم چران اینچنین به عذاب رضاست.
<br>چشم چران، تعصبی اگر داشته باشد از حسد است و غیرت نیست، غیرت صفتی الهی است و کسی که غیرتی باشد، برای همه غیرت دارد.
<br>چشم چرانی سوز چشم و گداز دل را می زداید و ریح روح را می میراند.
<br>چشم چرانی یعنی دریوزگی یک نگاه از نابندگی روسیاهی دیگر.
<br>چشم چرانی فقط چشم را به چرا نمی برد که دل را نیز می چراند.
<br>چشم چرانی یعنی بی فایده ترین و زبون ترین گناه.چشم چرانی یعنی آلوده کننده ترین اعتیاد.
<br>چشم چرانی یعنی چشم بر عقبی بستن و به دنی ترین دنیا دیده دوختن.
<br>چشم چرانی یعنی کوری در حشر، یعنی سرگردانی در قیامت.
<br>چشم چرانی یعنی گام گذاشتن با دو دیده نابینا بر بند باریک صراط.
<br>چشم چرانی یعنی یک بیماری صعب العلاج، یعنی جسم و روح در عذاب.
<br>چشم چرانی یعنی زنای چشم و بعد زنای فکر و بعد زنای جسم.
<br>چشم چرانی، یعنی تنوع طلبی جنسی، یعنی مشکلات زناشویی و خانودادگی، یعنی عصبی شدن.
<br>چشم چرانی بعنی بیگانه بودن چشم با زمین، یعنی فراموش کردن گور، یعنی عبرت نگرفتن از اهل قبور.
<br>چشم چران باید به دکتر دین و عالم جان مراجعه کند، باید در پی درمان درد رود تا خود را احیا کند.
<br>خداوندا! به حق نظربازانِ چشم پاکت، به حرمت ناظران بر جمالت و چشم بستگان بر عصیانت، ما را از گناهِ نگاه حفظ فرما.


سیاوش آقاجانی

896

E