نیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کند


سعدی

896

نیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کند


سعدی

896

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی


سعدی

896

هر كه در حال توانایی نیكویی نكند، در حال ناتوانی سختی ببیند.


سعدی

896

چون در امضای كاری دو دل باشی، آن طرف اختیار كن كه بی آزارتر باشد.


سعدی

896

در وجود مردم به دنبال عیب نگرد كه رسوایشان كنی و خودت را بی اعتماد.


سعدی

896

مردمان را عیب نهانی آشكار مكن كه ایشان را رسوا كنی و خود را بی اعتماد.


سعدی

896

E