#فضيلت #قناعت!
دو امیر زاده در مصر بودند یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت عاقبة الاَمر آن یکی علاّمه عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و گفتی من به سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت بمانده است. گفت ای برادر شکر نعمت باری عزّ اسمه همچنان افزونتر است بر من که میراث پیغمبران یافتم یعنی علم و ترا #میراث #فرعون و هامان رسید یعنی ملک #مصر
گلستان سعدي
باب سوم


سعدي

896

دشمن چون از همه #حيلتي فرو ماند سلسله #دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ #دشمني نتواند


سعدي

896

به گرسنگي #مردن بهتر که نان فرو #مايگان خوردن


سعدي

896

E