آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم” یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را، بهشان خرده نگیرید. این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد، مسئولیت دارد…
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی، دوست داشتن واقعی را می فهمی.
می فهمی که همه کار می کند تا تو بخندی، تا تو شاد باشی… آزارت نمیدهد…
دلت را نمی شکنند. به هر دری میزند که با تو باشند.
من این دوست داشتن را می ستایم.


زویا پیرزاد

896

آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم” یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را، بهشان خرده نگیرید. این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد، مسئولیت دارد…
<br>ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی، دوست داشتن واقعی را می فهمی.
<br>می فهمی که همه کار می کند تا تو بخندی، تا تو شاد باشی… آزارت نمیدهد…
<br>دلت را نمی شکنند. به هر دری میزند که با تو باشند.
<br>من این دوست داشتن را می ستایم.
<br>


زویا پیرزاد

896

E