گویند مرا که دوزخی باشد مست
قولیست خلاف دل در آن نتوان بست

گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند
فردا بینی بهشت همچون کف دست


خیام

896

خیام، نه باده‌یی نه جامی داری
<br>نه روزنه‌یی به صبح و شامی داری
<br>امروز که روزِ جهلِ ملایان‌ست
<br>با ما ز شبِ‌رفته، پیامی داری؟


خیام

896

E