خودت را بشناس و به آن ببال.


حکیم ارد بزرگ

896

مرگ و پایانی نیست، دگرگونی و آمیختگی با گیتی، آینده همه زندگان است.


حکیم ارد بزرگ

896

زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن.


حکیم ارد بزرگ

896

رسانه ، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد ، نه اینکه به آنها بگوید: شما چه بگویید که خوشایند دل ما باشد .


حکیم ارد بزرگ

896

بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است.


حکیم ارد بزرگ

896

به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود.


حکیم ارد بزرگ

896

E