از حکیمی پرسیدند:
<br>چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟
<br>با خنده جواب داد:
<br>آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری
<br>میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است
<br>پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی
<br>پرتابت که کنند ، آنجا می روی که آنان می خواهند
<br>پس پرواز را بیاموز...!!!
<br>پرنده ای که &#39;پرواز&#39; بلد نیست،
<br>به &#39;قفس&#39; میگوید &#39;تقدیر&#39;


حکیم

896

حکیمی را گفتند با ارزشتر از طلا چیزی دیده ای؟<br>گفت: قناعت


حکیم

896

E