تا جایی که یادم است
<br>خودم را به یاد نمی آورم
<br>منِ فراموش شده انگار
<br>در تو محو شده باشم. 


حبیبیان

896

در رویا ها
<br>در آغوشت می گیرم
<br>نوازشت می کنم
<br>من، آرزوی داشتنت را
<br>به گور نخواهم برد


حبیبیان

896

E