زمانیکه بخواهید وصیت نامه بنویسید، متوجه خواهید شد که : تنها کسیکه سهمی از داراییتان ندارد #خودتان هستید. . . !

پس تا #زنده هستید نسبت به خود #سخاوت داشته باشید.

‏#تولستوی


تولستوی

896

E