زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکشید
اشتباهات را با آرامش پاک کنید
قلم مو را در صبر غوطه‌ور کنید
و با عشق رنگ بزنید ...


انیس

896

E