بر تر از گردون مقام #آدم است - اصل تهذیب #احترام آدم است
#انسان


اقبال

896

#عقل خود بین #غافل از بهبود غیر - #سود خود بیند نبیند سود غیر
#وحی حق بیننده ی سود همه - در نگاهش سود و بهبود همه
غیر حق چون ناهی و آمر شود - زور ور بر #ناتوان قاهر شود


اقبال

896

E