کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند


آلمانی

896

E