کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند


آرژانتینی

896

E